geschiedenis

Zilvermeeumschool (l.o.m)
De “zilvermeeuw”is een school voor kinderen met een leer- en opvoedings- moeilijkheden; we spreken zelf liever over kinderen met leer- en opvoedings- mogelijkheden.
We proberen met elkaar onze leerllingen een plaats te bieden waar zij zich in eerst instantie veilig en zeker kunnen voelen, een plaats waar zij hen mogelijkheden kunnen ontwikkelen en waar met hun moeilijkheden rekening wordt gehouden, want een kind dat moelijk geeft, is een kind moeilijkheden heeft.
De leerlingen, die onze school bevolken vertonen onderling grote verschillen in gedrag en leerprestaties, waardoor zij meer individuele aandacht en begeleiding nodig hebben. Aan ons, ouders en school, de taak naast het kind te gaan staan om daar samen aan te werken. En omdat opvoeding en onderwijs, thuis en op school, in elkaars verlengde liggen en op elkaar dienen aan te sluiten is een goed kontakt tussen ouders en school een noodzaak.
Tijdens het toelatingsonderzoek worden de specifieke moeilijkheden en mogelijkheden van ieder kind opgespoord, waardoor de leerkrachten in staat zijn het zo goed mogelijk te helpen. De aanpak is er op gericht het kind zijn zelfvertrouwen te doen hervinden, waarbij het noodzakelijk is aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind, door het juiste spel- en leermateriaal aan te bieden.
De vakken waarin op onze school les wordt gegeven zijn dezelfde al die op de bassisschool. Het tempo wordt echter niet bepaald door de groep, evenmin als de leerstofkeuze door de methode, maar wel door de geaardheid en de mogelijkheden van de leerling. De vakken lezen, taal en rekenen leveren voor onze leerlingen meestal de grootste problemen op, waardoor ook andere vakken ongunstig beïnvloed kunnen worden.
vakken als tekenen, handenarbeid en gymnastiek zijn voor onze leerlingen van groot belang en krijgen derhalve ruime aandacht. Bij taal en rekenen werken de leerlingen hoofdzakelijk individueel of in kleine groepen. Ook het lezen vindt plaats in kleine groepjes. Het is van bijzonder belang bij boven genoemde vakken aan te sluiten bij het niveau en de mogelijkheden van het kind omdat anders het gevaar ontstaat dat een kind in aanraking komt met stof waaraan het nog niet toe is,
Hetgeen leid tot nieuwe mislukkingen en frustraties. Naast de groepsleerkrachten zijn er op de Zilvermeeuw ook enige collega’s, die leerlingen individueel of in kleine groepjes kunnen begeleiden.
Het is natuurlijk niet zo, dat alles van een leien dakje gaat zodra het kind de lom-school binnenstapt. Het vraagt veel geduld, tijd en inspanning van alle betrokkenen om te werken aan opvoeding en onderwijs.
Naast het werk van iedere dag zijn er ook de “hoogtepunten” van het jaar: de gezamenlijke kerstviering met leerlingen, ouders en personeel; de kijkavonden; de ouderavonden; de huisbezoeken; de rapporten voor de leerlingen; het behalen van het zwem- of verkeersdiploma; het meedoen aan de feestavond; de werkweek en excursies.
en tot slot: als de leerling ongeveer 13 jaar is, wordt aan de ouders advies uitgebracht ten aanzien van de voor hun kind openstaande mogelijkheden binnen het vervolgonderwijs. Globaal gezien betreft het keus tussen een school voor: a. lager beroepsonderwijs, b. individueel beroepsonderwijs, c.voortgezet speciaal onderwijs. Dan breekt de tijd aan om afscheid te nemen met een lach en een traan. Een lach, omdat we blij zijn dat de leerling naar het vervolgonderwijs kan en een traan, omdat er een periode wordt afgesloten, waarin een band is ontstaan tussen het kind, het gezin en de school. En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, dat het smeden van die band niet altijd geruisloos verloopt: zullen we ons weer moeten inzetten in het belang van het kind, dat onze zorgen is toevertrouwd.

F.J.Ten Brinke (schoolleider)